Tập hợp tài năng trong Thiết kế Sản phẩm Kỹ thuật số & Kỹ thuật Phần mềm.

Cavalerie cung cấp dịch vụ tư vấn về Thiết kế Sản phẩm Kỹ thuật số (UX/UI) và Kỹ thuật phần mềm. Các đồng nghiệp của chúng tôi đã tạo ra một số sản phẩm tốt nhất thế giới trong nhiều ngành công nghiệp trong hơn hai thập kỷ.

Văn phòng

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tầng 1, 207A Nguyễn Văn Thủ
Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

© 2024 — CÔNG TY TNHH CAVALERIE

Tập hợp tài năng trong Thiết kế Sản phẩm Kỹ thuật số & Kỹ thuật Phần mềm.

Cavalerie cung cấp dịch vụ tư vấn về Thiết kế Sản phẩm Kỹ thuật số (UX/UI) và Kỹ thuật phần mềm. Các đồng nghiệp của chúng tôi đã tạo ra một số sản phẩm tốt nhất thế giới trong nhiều ngành công nghiệp trong hơn hai thập kỷ.

Văn phòng

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tầng 1, 207A Nguyễn Văn Thủ
Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

© 2024 — CÔNG TY TNHH CAVALERIE

Tập hợp tài năng trong Thiết kế Sản phẩm Kỹ thuật số & Kỹ thuật Phần mềm.

Cavalerie cung cấp dịch vụ tư vấn về Thiết kế Sản phẩm Kỹ thuật số (UX/UI) và Kỹ thuật phần mềm. Các đồng nghiệp của chúng tôi đã tạo ra một số sản phẩm tốt nhất thế giới trong nhiều ngành công nghiệp trong hơn hai thập kỷ.

Văn phòng

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tầng 1, 207A Nguyễn Văn Thủ
Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

© 2024 — CÔNG TY TNHH CAVALERIE